Phương thức này là một cách dễ đàng và hiệu quả để giúp nhóm hiểu được khả năng và kiến thức hiện tại của mình cũng như sẽ thúc đẩy được mục đích và kế hoạch tiếp theo để cải thiện nó.
Picture
Nguồn: https://www.funretrospectives.com/

​Cách thực hiện:
1. Chuẩn bị một tờ giấy to A1 hoặc A0, vẽ ra 4 khu vực xác định như trên (Xem hình)
2. Viết ra hết những kiến thức và khả năng mà nhóm bạn đang cần phải có.
3. Mỗi nhóm trả lời câu hỏi như sau: thảo luận theo nhóm và dán những kiến thức và hoạt động đã viết ra trên những khu vực thích hợp:
  • Khu vực 1 - We know that we know: Rõ ràng là nhóm đã biết về nó.
  • Khu vực 2 -  We didn’t know that we know: Nhóm đã có (một hoặc nhiều thành viên) kiến thức hoặc khả năng về nó, nhưng lại không nhận ra.
  • Khu vực 3 - We did not know that we don’t know: Nhóm hoàn toàn không biết rằng họ không có kiến thức về nó.
  • Khu vực 4 - We know that we don’t know: Nhóm biết rằng họ đang thiếu kỹ năng đó.
  • Thường góc 1/4 của khu vực 3 sẽ cần thêm thời gian cho nhóm, hay đi thêm 1 vòng nữa, hỏi nhóm những câu hỏi gợi mở để nhóm có thể xác định được những điều gì đang ở góc khu vực 3 (We did not know that we don’t know).​

4. Cùng xem góc 1/4 ở khu vực 1 (We know that we know): và xác định về mục đích chung là cuối dùng đây sẽ là mục tiêu của nhóm. những việc đang được dán ở những góc 1/4 khu vực khá sẽ được dần di chuyển về khu vực này.
5. Cùng nhóm xem các góc 1/4 còn lại, và lập kế hoạch để di chuyển về góc 1/4 khu vực 1.
6. Tạo những action items, để nhóm có thể tiến hành việc cải thiện kiến thức và kỹ năng cho mục tiêu cuối cùng là có đầy đủ kiến thức và kỹ năng.