Ability to Innovate là thể hiện khả năng của tổ chức phát triển sản phẩm có thể cung cấp giá trị mới đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Mục tiêu của việc đo lường A2L là để xem xét khả năng tối ưu hoá việc có thể cung cấp được những giá trị mới đến người dùng thế nào, việc này có thể đo lường qua việc tập trung trả lời những câu hỏi như sau:
 1. Điều gì ngăn cản tổ chức có thể sáng tạo, hay cung cấp một giá trị mới đến người dùng?
 2. Điều gì ngăn cản khách hàng hoặc người dùng được hưởng lợi từ giá trị mới đó?
Ability to Innovate
Ability to Innovate

Có rất nhiều thứ cản trở tổ chức tạo ra những giá trị mới của sản phẩm đến người dùng như:
 • Dành quá nhiều thời gian để giải quyết lỗi sản phẩm hoặc những nợ kỹ thuật (Technical Debt).
 • Quản lý và duy trì quá nhiều phiên bản của sản phẩm.
 • Việc quản lý mã code hay dữ liệu yếu kém.
 • Thiếu khả năng ra quyết định.
 • Không có đam mê trong đội ngũ làm việc.
 • Không truyền được cảm hứng sáng tạo cho đội ngũ...
 • Không có khả năng tạo sự mới mẻ sáng tạo, suy nghĩ lối mòn.

Ngoài ra cũng có nhiều thứ cản trở khách hàng hưởng lợi từ giá trị mới như:
 • Khả năng tiếp cận giá trị mới (không thể cập nhật phiên bản mới).
 • Giá trị mới không đủ hấp dẫn người dùng.

Xem thêm: EVIDENCE BASED MANAGEMENT (EBM)
Dịch và biên tập bởi Scrumviet từ nguồn: 
https://www.scrum.org/resources/evidence-based-management-guide