Mỗi dịp được chia sẻ kiến thức là một niềm vui. Tháng 3 này Scrum Việt không thể hạnh phúc hơn khi có được bốn ngày liên tục được dạy liên tiếp 2 lớp PSM. Bốn ngày vừa qua với hai lớp PSM thật nhiều cảm xúc tích cực, nhưng hơn hết là các anh chị học viên đã có được những trải nghiệm và kiến thức cần thiết cho con đường áp dụng Scrum của mình.

Scrum on!
Lớp Professional Scrum Master khoá tháng 3 năm 2020
Lớp Professional Scrum Master khoá tháng 3 năm 2020
Lớp Professional Scrum Master khoá tháng 3 năm 2020
Lớp Professional Scrum Master khoá tháng 3 năm 2020
Lớp Professional Scrum Master khoá tháng 3 năm 2020
Lớp Professional Scrum Master khoá tháng 3 năm 2020
Lớp Professional Scrum Master khoá tháng 3 năm 2020
Lớp Professional Scrum Master khoá tháng 3 năm 2020
Lớp Professional Scrum Master khoá tháng 3 năm 2020
Lớp Professional Scrum Master khoá tháng 3 năm 2020
Lớp Professional Scrum Master khoá tháng 3 năm 2020
Lớp Professional Scrum Master khoá tháng 3 năm 2020
Lớp Professional Scrum Master khoá tháng 3 năm 2020
Lớp Professional Scrum Master khoá tháng 3 năm 2020