Mỗi ngày Scrumviet chọn một niềm vui, nhưng niềm vui lớn nhất là được chia sẻ Scrum cùng các anh chị và các bạn. Hôm nay Scrumviet xin chia sẻ với mọi người hình ảnh về lớp PSM vừa diễn ra cuối tuần qua.
Lớp Professional Scrum Master (PSM) tháng 9 2019
Lớp Professional Scrum Master (PSM) tháng 9 2019
Lớp Professional Scrum Master (PSM) tháng 9 2019
Lớp Professional Scrum Master (PSM) tháng 9 2019
Lớp Professional Scrum Master (PSM) tháng 9 2019
Lớp Professional Scrum Master (PSM) tháng 9 2019
Lớp Professional Scrum Master (PSM) tháng 9 2019
Lớp Professional Scrum Master (PSM) tháng 9 2019

​Scrum on!