Giá trị của Scrum được lan toả là mong muốn lớn nhất của Scrumviet, mỗi một buổi dạy đều là một cơ hội để Scrumviet chia sẻ kiến thức và hiểu đúng về Scrum đến nhiều người hơn. Những ngày Covid qua là một ảnh hưởng rất lớn đến khát khao đó, vì để có được một lớp học lúc này không chỉ là một nổ lực từ Scrumviet, mà còn là nỗ lực lớn từ cách anh chị học viên, đã không ngại khó khăn những vẫn tìm đến kiến thức, đến Scrumviet trong lớp học PSM tháng 9 vừa qua.

Dưới đây là 1 vài hình ảnh chia sẻ lại lớp học PSM vừa qua.
Lớp Professional Scrum Master tháng 9 2020
Lớp Professional Scrum Master tháng 9 2020
Lớp Professional Scrum Master tháng 9 2020
Lớp Professional Scrum Master tháng 9 2020
Lớp Professional Scrum Master tháng 9 2020
Lớp Professional Scrum Master tháng 9 2020
Lớp Professional Scrum Master tháng 9 2020
Lớp Professional Scrum Master tháng 9 2020
Lớp Professional Scrum Master tháng 9 2020
Lớp Professional Scrum Master tháng 9 2020
Lớp Professional Scrum Master tháng 9 2020
Lớp Professional Scrum Master tháng 9 2020