Scrum đề ra ba vai trò trong Scrum Team: Product Owner, Scrum Master và Development team. Nhưng cũng có nhiều câu hỏi được đặt ra, liệu một người có thể vừa làm Product Owner vừa làm Scrum Master?