Scrum Guide 2020 - Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Ken Schwaber and Jeff Sutherland đã xuất bản phiên bản mới nhất của Scrum Guide, Tôi đã tổng hợp và liệt kê chi tiết những khác nhau giữa bản 2017 và 2020 để giúp mọi người có thể dễ dàng tìm hiểu và áp dụng, thực hành Scrum của mình.

Những thay đổi này đồng thời cũng đã được cập nhật trong các bài viết cơ bản về Scrum guide, để tránh gây hiểu lầm cho mọi người.
#scrumguide2020 #scrum25th
#scrumguide2020 #scrum25th
A) Purpose of the Scrum Guide
 • Đã bỏ đi phần “definition of Scrum”.
 • Thêm vào một vài lịch sử của Scrum guide.
 • Thêm vào một vài từ ngữ như là danh mục cho Events, Roles và Artifacts.
 • Lặp lại thông điệp/lý do cho việc loại bỏ các yếu tố và quy tắc trong Scrum guide mới: “covers up problems and limits the benefits of Scrum, potentially even rendering it useless.”


a.1) Uses of Scrum
 • Đơn giản hoá và đã được đưa thẳng vào phần “Purpose of the Scrum Guide”.
 • Thay thế những tham chiếu rõ ràng thành diễn giải cho việc nơi nào đang sử dụng Scrum, ai đang sử dụng nó và vì sao.
 • Giải thích về việc thay đổi "develop" hay "development" trong hướng dẫn cũ với “developer” và bỏ đi tham chiếu đến về định nghĩa sự phức tạp. ("Nguyên gốc bản 2017: When the words "develop" and "development" are used in the Scrum Guide, they refer to complex work, such as those types identified above.")
 • Câu ”Specific tactic are found elsewhere” đã bị di chuyển từ “Defintion of Scrum” và thêm vào đây để làm rộng ý hơn.


B) Definition of Scrum
 • Thay thế "framework" với "lightweight framework”.
 • Thay thế "address complex adaptive problems" với "adaptive solutions for complex problems"
 • Thay đổi "Simple to understand" thành "simple”.
 • Bỏ đi câu "difficult to master"


C) Scrum Theory
 • Thay thế "Scrum is founded on empirical process control theory, or empiricism." với "Scrum is founded on empiricism and lean thinking."
 • Thêm vào "Lean thinking reduces waste and focuses on the essentials."
 • Thêm vào "Scrum engages groups of people who collectively have all the skills and expertise to do the work and share or acquire such skills as needed."

D) Transparency
 • Viết lại gần hết.
 • Thêm vào "Artifacts that have low transparency can lead to decisions that diminish value and increase risk."
 • Thay đổi "Significant aspects of the process must be visible" thành "The emergent process and work must be visible"
 • Thêm vào "Transparency enables inspection."
 • Thêm vào "Inspection without transparency is misleading and wasteful."


E) Inspection
 • Thay đổi "progress towards the Sprint Goal" thành "Progress towards agreed goals".
 • Bỏ đi phần diễn giải về inspectors. (bản 2017: “Inspections are most beneficial when diligently performed by skilled inspectors at the point of work.”)
 • Nhấn mạnh rõ rằng adaptation sau inspection là bắt buộc.


F) Adaptation
 • Bỏ phần diễn giải về inspectors. (Bản 2017: “If an inspector determines that one or more aspects of a process deviate outside acceptable limits, and that the resulting product will be unacceptable, the process or the material being processed must be adjusted”)
 • Thêm "Adaptation becomes more difficult when the people involved are not empowered or self-managing."
 • Thêm "A Scrum Team is expected to adapt the moment it learns anything new through inspection."
 • Bỏ phần diễn giải về các events. Diễn giải về events đã được dời sang mục C) Scrum Theory.


G) Scrum Values
 • Chỉnh sửa từ ngữ nhẹ cho 5 ví dụ của 5 Scrum values.
 • Respect được thêm "and are respected as such by the people with whom they work."
 • Thay thế nhằm làm rõ hơn Commitment của mọi người thành của Scrum Team.
 • Giải thích rõ hơn tại sao 5 giá trị (Scrum values) lại quan trọng và nó nên được sử dụng như thế nào.
 • Thêm "These values give direction to the Scrum Team with regard to their work, actions, and behavior".
 • Thêm "The decisions that are made, the steps taken, and the way Scrum is used should reinforce these values, not diminish or undermine them."


H) The Scrum Team
 • Thay đổi “self-organizing” to “self-managing”
 • Thay đổi "No one (not even the Scrum Master) tells the Development Team how to turn Product Backlog into Increments of potentially releasable functionality" thành "they (the Scrum Team) internally decide who does what, when, and how"
 • Một vài từ được thay đổi nhỏ trong độ lớn của Scrum team. Bản cũ ghi “optimal”, bản mới dùng từ “typically”.
 • Thêm "It is a cohesive unit of professionals focused on one objective at a time, the Product Goal."
 • Thêm vài chữ phần “Scrum Team responsibility” và “accountability”.
 • Thêm vài chữ phần “working at a sustainable pace”.


I) Developers (Bản cũ là "Development Team")
 • Phần lớn những chi tiết trong bản cũ về "Development Team" đã được đưa vào phần “Scrum Team”.
 • Thêm vào 4 trách nhiệm chính của Developer:
 • * “Creating a plan for the Sprint, the Sprint Backlog;”
 • * “Instilling quality by adhering to a Definition of Done;”
 • * “Adapting their plan each day toward the Sprint Goal; and,”
 • * “Holding each other accountable as professionals.”


J) Product Owner
 • Thay thế "responsible" với "accountable"
 • Bỏ đi phần về Product Owner "is the sole person responsible for managing the Product Backlog".
 • Product Owner trong bản mới được xác định có thể delegate công việc của mình cho người khác (“others”) không chỉ là Developer thôi.
 • Thay đổi ở phần: trách nhiệm cho việc tối ưu hoá giá trị của “Scrum Team”, không còn là “Development Team”.
 • PO có thêm trách nhiệm cho việc "Creating and communicating the Product Goal"
 • PO có thêm trách nhiệm cho việc "Creating and clearly communicating Product Backlog items".
 • Bỏ đi phần "Optimizing the value of the work the Development Team perform."


K) Scrum Master
 • Vai trò và trách nhiệm của SM thay đổi. (Scrum master trong bản mới đổi thành "serves Scrum Team" thay vì "Development team")
 • Thay đổi "promoting and supporting Scrum" thành "establishing Scrum"
 • Thêm "The Scrum Master is accountable for the Scrum Team's effectiveness.
 • Thêm "They do this by enabling the Scrum Team to improve its practices, within the Scrum framework.
 • Thay thế "Removing impediments" với "causing the removal of impediments".
 • Thay thế "is a servant leader" với "are true leaders who serve the Scrum Team and the larger organization"
 • Thay thế "Facilitating Scrum Events" with events "take place and are positive, productive, and kept within the timebox".
 • Thay thế "Facilitating Scrum Events" với "Facilitating Stakeholder collaboration"
 • Bỏ đi phần "increase the productivity of the Scrum Team"
 • Bỏ đi phần "Working with other Scrum Masters to increase the effectiveness of the application of Scrum in the organization"


X) Scrum Events
 • Chủ yếu viết dễ hiểu hơn.
 • Thêm "Optimally, all events are held at the same time and place to reduce complexity."
 • Bỏ đi hướng dẫn làm sao để quản lý timeboxes.


Y) The Sprint
 • Thay thế "time-box of one month of less" với "fixed length events of one month or less"
 • Bỏ đi phần "Sprints have consistent durations throughout a development effort."
 • Thay thế "Quality goals do not decrease" với "Quality does not decrease"
 • Thêm vào "Shorter Sprints can be employed to generate more learning cycles and limit risk of cost and effort to a smaller time frame."
 • Phần huỷ Sprint (Cancel Sprint) đã được viết ít đi nhiều. Chỉ còn lại "A Sprint could be cancelled if the Sprint Goal becomes obsolete." và "Only the Product Owner has the authority to cancel the Sprint."
 • Bỏ đi hướng dẫn về việc nên làm thế nào với những PBIs chưa được hoàn thành.


L) Sprint Planning
 • Thêm "Sprint Planning initiates the Sprint..."
 • Đổi "the Development Team may also invite others..." thành "The Scrum Team may invite others"
 • Bây giờ Sprint Planning sẽ có 3 topic thay vì 2.
 • Thêm "Topic One: Why is this Sprint valuable?" Trong phần này team sẽ thảo luận/chia sẻ về nhiều thông tin hữu ích cho sản phẩm, để cấu thành một Sprint Goal.
L.1) Về phần "What can be done this Sprint":
 • Thay thế các input rõ ràng (Product Backlog, increment, Development Team capacity and past performance) với "the more the Developers know about their past performance, their upcoming capacity, and their Definition of Done, the more confident they will be in their Sprint forecasts"
 • Đổi "The number of items selected from the Product Backlog for the Sprint is solely up to the Development Team" thành "the Developers select items from the Product Backlog to include in the current Sprint"
L.2) Về phần "How will the chosen work get done?"
 • Bỏ đi phần tham chiếu "designing systems..."
 • Định nghĩa về Sprint Backlog đổi từ "The Product Backlog items selected for this Sprint plus the plan for delivering them" thành "The Sprint Goal, the Product Backlog items selected for the Sprint, plus the plan for delivering them"
 • Thay "potentially releasable functionality" với "Increments of value"
 • Bỏ đi phần "By the end of the Sprint Planning, the Development Team should be able to explain to the Product Owner and Scrum Master how it intends to work as a self-organizing team to accomplish the Sprint Goal and create the anticipated Increment."


W) Sprint Goal
 • Bỏ đi phần "Sprint Goal...can be met through the implementation of Product Backlog."
 • Bỏ đi phần "In order to satisfy the Sprint Goal, it implements functionality and technology."
 • Bỏ đi phần "The selected Product Backlog items deliver one coherent function, which can be the Sprint Goal."


M) Daily Scrum
 • Không còn timebox nữa. Giờ thời gian Daily Scrum là 15 minute.
 • Bỏ đi phần hướng dẫn "starting on the 1st day of the Sprint" và "except on the first day".
 • Bỏ đi phần hướng dẫn "This is done by inspecting the work since the last Daily Scrum and forecasting the work that could be done before the next one"
 • Thêm phần làm rõ, "held ... every working day of the Sprint"
 • Thêm hướng dẫn "If the Product Owner or Scrum Master are actively working on items in the Sprint Backlog, they participate as Developers."
 • Bỏ đi phần 3 câu hỏi gợi ý
 • Bỏ đi phần gợi ý cho Scrum Master trong Daily Scrum.
 • Thêm phần hướng dẫn "The Daily Scrum is not the only time Developers are allowed to adjust their plan."
 • Đổi "often meet immediately after the Daily Scrum..." thành "often meet throughout the day..."


N) Sprint Review
 • Đổi "held at the end of the Sprint" thành "The Sprint Review is the second to last event of the Sprint"
 • Đổi "inspect the increment" thành "inspect the outcome of the Sprint"
 • Đổi "adapt the Product Backlog as needed" thành "determine future adaptations"
 • Bỏ đi khá nhiều những hướng dẫn chi tiết làm sao thể chạy event, và thay thế bằng những hướng dẫn chung hơn.
 • Thêm "progress towards the Product Goal is discussed"
 • Thay thế "The result of the Sprint Review is a revised Product Backlog that defines the probable Product Backlog items for the next Sprint." với "The Product Backlog may also be adjusted to meet new opportunities."
 • Bỏ hết những hướng dẫn cho vai trò Scrum Master trong event.


O) Sprint Retrospective
 • Bỏ hết những hướng dẫn cho vai trò Scrum Master trong event.
 • Thay thế "The Sprint Retrospective occurs after the Sprint Review and prior to the next Sprint Planning." bằng "The Sprint Retrospective concludes the Sprint."
 • Thay "the Scrum Team should have identified improvements that it will implement in the next Sprint." thành "The most impactful improvements are addressed as soon as possible. They may even be added to the Sprint Backlog for the next Sprint."
 • Bỏ đi phần "Although improvements may be implemented at any time, the Sprint Retrospective provides a formal opportunity to focus on inspection and adaptation."


P) Scrum Artifacts
 • Thay đổi "everybody has the same understanding of the artifact" thành "everyone inspecting them has the same basis for adaptation"
 • Thêm định nghĩa về 3 commitment.


Q) Product Backlog
 • Thay thế "an ordered list of everything that is known to be needed in the product" với "emergent, ordered list of what is needed to improve the product."
 • Thay thế "It is the single source of requirements for any changes to be made to the product." với "It is the single source of work undertaken by the Scrum Team."
 • Thay "Ready" thành "ready"
 • Thay thế "refinement is the act of adding detail, estimates, and order to items in the Product Backlog" thành "refinement is the act of breaking down and further defining Product Backlog items into smaller more precise items."
 • Bỏ đi phần “no more than 10% guidance for refinement”.
 • Thay thế "estimate" thành "size"
 • Thay định nghĩa những thành phần của PBI (description, order, estimate, and value) với "Attributes often vary with the domain of work."
 • Bỏ đi nhiều diễn giải cho việc biến động tự nhiên liên tục của Product Backlog.
 • Bỏ đi phần diễn giải về những loại hình PBI trong Product Backlog.
 • Bỏ đi phần diễn giải làm thế nào để quản lý nhiều team.
 • Bỏ đi phần "Monitoring Progress towards Goals".
 • Thêm phần "Commitment: Product Goal".


R) Sprint Backlog
 • Thay thế "Sprint Backlog is the set of Product Backlog items selected for the Sprint, plus a plan for delivering the product Increment and realizing the Sprint Goal" thành "The Sprint Backlog is composed of the Sprint Goal (why), the set of Product Backlog items selected for the Sprint (what), as well as an actionable plan for delivering the Increment (how)"
 • Bỏ đi nhiều những chi tiết hướng dẫn làm thế nào để manage Sprint Backlog với "Consequently, the Sprint Backlog is updated throughout the Sprint as more is learned."
 • Bỏ đi phần "To ensure continuous improvement, it includes at least one high priority way in which the team works, identified in the previous Retrospective Meeting."
 • Thay thế "The Sprint Backlog is a plan with enough detail that changes in progress can be understood in the Daily Scrum." thành "It should have enough detail that they can inspect their progress in the Daily Scrum."
 • Bỏ phần "Monitoring Sprint Progress".


S) Increment
 • Thay thế "The Increment is the sum of all the Product Backlog items completed during a Sprint and the value of the increments of all previous Sprints" với "An Increment is a concrete stepping stone toward the Product Goal."
 • Thay đổi "One or more releases can occur during the Sprint to make up the product Increment." thành "However, an Increment may be delivered to stakeholders prior to the end of the Sprint."
 • Thêm vào "The Sprint Review should never be considered a gate to releasing value."
 • Thêm vào "Work cannot be considered part of an Increment unless it meets the Definition of Done."


V) Artifact transparency
không còn trong bản Scrum guide 2020 nữa.


T) Definition of Done
 • Thêm "The Definition of Done is a formal description of the state of the Increment when it meets the quality measures required for the product."
 • Thêm "The moment a Product Backlog item meets the Definition of Done, an Increment is born."
 • Thêm "If a Product Backlog item does not meet the Definition of Done, it cannot be released or even presented at the Sprint Review. Instead, it returns to the Product Backlog for future consideration."
 • Thay thế ""Done" for an increment is not a convention of the development organization, the Development Team of the Scrum Team must define" với "If it is not an organizational standard, the Scrum Team must create"
 • Thêm “The Developers are required to conform to the Definition of Done”.
 • Bỏ đi hướng dẫn điều gì sẽ diễn ra khi tạo DoD mới (“New definitions”).


U) End Note
Đa phần không có gì thay đổi. Tính bất biến của Scrum vẫn còn.