Sự Dũng Cảm (‘Courage’) là gì?

Các thành viên thể hiện sự dũng cảm qua việc không xây dựng những thứ không ai cần. Dũng cảm trong việc thừa nhận rằng các yêu cầu không bao giờ hoàn hảo và không có kế hoạch nào có thể nắm bắt hoàn toàn thực tế và sự phức tạp.
[Scrum Values] Sự Dũng Cảm (‘Courage’)
[Scrum Values] Sự Dũng Cảm (‘Courage’)

​Họ thể hiện sự dũng cảm bằng việc xem sự thay đổi là nguồn cảm hứng và sự đổi mới. Dũng cảm không cung cấp một phiên bản sản phẩm mà trong đó còn nhiều việc chưa hoàn thành. Dũng cảm chia sẻ tất cả thông tin có thể giúp ích cho nhóm và tổ chức. Dũng cảm trong việc thừa nhận rằng không ai hoàn hảo. Dũng cảm để thay đổi định hướng. Dũng cảm để chia sẻ rủi ro và lợi ích. Dũng cảm để bỏ qua những điều chắc chắn giả tạo trong quá khứ.
 
Các thành viên thể hiện sự dũng cảm trong việc đề cao Scrum, sự tự quản và chủ nghĩa kinh nghiệm để đối phó với sự phức tạp.
 
Dũng cảm ra quyết định, hành động và thi hành nó, khi chưa có sự rõ ràng hoàn toàn. Và thậm chí còn dũng cảm hơn khi thay đổi quyết định đó.
 
Họ thể hiện sự dũng cảm trong việc hỗ trợ và thực thi theo những giá trị Scrum.


Dịch bởi Khoa Doan, dựa trên sự cho phép của Gunther Verheyen. (2021)
Link gốc: 
https://thescrumvalues.org/translations/​