• Thành viên trong Nexus Integration Team (Nexus Integration Team members) là tập hợp những cá nhân/ chuyên gia có kỹ năng và kiến thức phù hợp trong kỹ thuật hoặc những công việc cần cho Integration.
  • Các thành viên trong Nexus Integration Team sẽ đảm bảo các thành viên trong Scrum team biết được làm thể nào để tạo ra Integrated Increment vào cuối Sprint bằng cách tìm hiểu và xây dựng những technique và công cụ phù hợp cho việc Integration.
Nexus Integration Team members
Nexus Integration Team members

  • Các thành viên trong Nexus Integration Team có trách nhiệm, chia sẻ, hướng dẫn và đào tạo từng cá nhân trong Scrum team, đảm bảo được họ hiểu và có thể sử dụng những phương thức hay công cụ phù hợp cần cho việc Integration.
  • Các thành viên trong Nexus Integration Team cũng có trách nhiệm để xác định sự phụ thuộc hay mức độ phụ thuộc trên công việc của các Scrum team với nhau, từ đó đưa ra giải pháp hay phương pháp để tránh sự phụ thuộc tối đa có thể.
  • Các cá nhân trong Nexus Integration Team cũng có thể làm việc như một Developer nếu cần thiết, nhưng họ phải ý thức được công việc dành cho Integration là ưu tiên nhất.
  • Các thành viên trong Nexus Integration Team có thể thay đổi, cho phù hợp với yêu cầu và nhu cầu từng thời điểm.

Xem thêm: Nexus Framework