Cross-team Refinement là một Event mới trong Nexus, mặc dù được đề cập trong Scrum Guide nhưng không phải là Event chính thức trong Scrum. Nhưng trong Nexus thì Cross-team Refinement là một event chính thức.

Cross-team Refinement được tổ chức với 2 lý do chính:
1. Dự đoán được nhóm nào sẽ làm việc với Product Backlog Item nào.
2. Và từ đó tạo sự minh bạch, và giúp các nhóm giảm thiểu sự phụ thuộc.
Refinement
Refinement

Trong Nexus, Cross-team Refinement sẽ liên tục diễn ra trong Sprint, và sẽ được kích hoạt khi có nhu cầu (có PBIs mới và Nexus Integration Team cần phải xem xét).

Cross-team Refinement, là sự kiện giúp giải quyết những vấn đề phụ thuộc. Phân tách những vấn đề lớn thành những vấn đề nhỏ hơn, sắp xếp chúng, giúp những sự phụ thuộc được minh bạch và ít phụ thuộc lẫn nhau nhất có thể và sẵn sàng cho Sprint sắp tới.

Cross-team Refinement sẽ kết thúc khi PBIs được làm bởi Scrum Team không còn những xung đột quá mức hay vượt quá khả năng có thể manage. (Xem thêm cách xác định mức độ phụ thuộc của PBIs)

Mức độ, và mật độ của Cross-team Refinement cũng phụ thuộc vào sự phức tạp và sự phụ thuộc giữa các Product Backlog Item. Mức độ càng cao thì Cross-team Refinement nên diễn ra thường xuyên hơn.

Ai nên tham dự Refinement, Nexus không đề cập rõ việc đó, nhưng good practice cho thấy,
Nexus Integration Team và những cá nhân cần thiết cho Cross-team Refinement (kỹ năng, kiến thức) nên tham dự. Đó là lý do Nexus định nghĩa sự kiện này là Cross-Team Refinement (Một team đầy đủ kỹ năng và kiến thức cần cho việc Refinement).


Picture
Nguồn: Scrum.org
Output của Cross-Team Refinement là: Product Backlog được order, Nexus Sprint Backlog được update (Ví dụ: Update sự phụ thuộc).

Xem thêm: Nexus Framework