Product Backlog là gì?

Product Backlog là một danh sách chứa tất cả những thứ cần cho sản phẩm đó. Là một danh sách được quản lý và sắp xếp thứ tự bởi Product Owner.
Product Backlog
Product Backlog
  • Mỗi một Product chỉ có một Product Backlog.
  • Mỗi một Backlog chỉ do một Product Owner quản lý.
  • Việc sắp xếp Product Backlog sẽ giúp Scrum Team tối ưu hoá giá trị của sản phẩm phát triển qua từng Sprint. Những Product Backlog Items quan trọng và giá trị nhất thường ở vị trí trên đầu Product Backlog. Sự sắp xếp này thường được xem xét bởi những khía cạnh: Giá trị trong kinh doanh (Business Value), rủi ro, độ khó và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các PBIs.
  • Product Backlog sẽ không bao giờ kết thúc, nó tồn tại và phát triển theo sự phát triển của sản phẩm đó.
  • Product Backlog sẽ chứa đựng Product Backlog Items (PBIs). PBIs là  những công việc cần cho product đó bao gồm: Tasks, Bugs, Requirement, Non-functional Requirement, New Feature, Technical Debt vân vân.
  • Trong Scrum - Product Backlog như là một "road map".
  • PBIs chỉ được xem như là hoàn thành khi nó đáp ứng được những yêu cầu của Definition of Done.
  • Những PBIs ở trên đầu Product Backlog thường sẽ được thể hiện chi tiết hơn, rõ ràng hơn, đủ nhỏ, và sẵn sàng để Scrum Team xem xét và lựa chọn cho Sprint tiếp theo ở Sprint Planning.
  • Phiên bản Scrum guide 2020: Scrum team cần phải có cam kết (commitment) với  "Product Goal" được thể hiện trong Product Backlog. Product Goal sẽ hiện hữu trong Product Backlog như một mục tiêu dài hạn cho sản phẩm, và Scrum team có trách nhiệm cam kết với sự minh bạch của Product Goal như sự minh bạch của Product Backlog (Ai cũng có thể xem, ai cũng hiểu và nó phải được update liên tục theo thực tế). Ngoài ra Scrum team cam kết luôn hướng đến Product Goal như định hướng xa cho sản phẩm của mình, cho đến khi nó cần phải thay đổi vì thị trường hay nó không còn giá trị nữa.

​Để Product Backlog được minh bạch, nó nên được:
- Ai cũng có thể dễ dàng xem nó.
- Được cập nhật liên tục khi có update bởi Product Owner.
- Và ai cũng hiểu được Product Backlog đó. (phải được trình bày dễ hiểu và mọi người cùng hiểu nó như nhau).


* Product Backlog Items: PBIs
-----------------------------------------------------
1. Xem thêm bài viết về cách trình bày Product Backlog: User Story Mapping là gì? Ứng dụng thế nào?
2. Xem thêm Scrum Framework