Việc nhiều Scrum Team cùng làm việc với nhau, sẽ dẫn dến nhiều sự phức tạp hơn, lúc này hơn bao giờ hết vai trò Scrum Master rất quan trọng:
  • Scrum Master trong Nexus cần đảm bảo được Nexus được hiểu rõ và thực thi trên nhiều Scrum team của product.
Scrum Master trong Nexus
Scrum Master trong Nexus
  • Scrum Master cũng cần phải hỗ trợ và giúp cho Product Owner trong Nexus team hiểu rõ làm thế nào để quản lý backlog và tối ưu hoá công việc từ Nexus mang lại.
  • Là thành viên của Nexus Integration Team, Scrum Master đảm bảo bên ngoài Nexus team cũng hiểu rõ về Nexus và tối ưu giá trị của nó mang lại cho tổ chức.
  • Nexus Team có thể có một, hoặc nhiều Scrum master.
  • Quan trọng nhất, trong Nexus, Scrum Master luôn phải chú ý đến tính minh bạch và xây dựng lòng tin giữa các Scrum team, giữa các cá nhân, trong và ngoài Nexus. 
  • Scrum Master phải hỗ trợ Scrum Team gỡ bỏ những trở ngại trong công việc. Đồng thời Scrum Master trong Nexus Integration Team cần phải hỗ trợ team có thể gở bỏ những impediment ảnh hưởng đến Integration.
  • Vai trò Scrum Master trong Nexus không thay đổi so với vai trò của Scrum Master trong Scrum Team, chỉ là phức tạp hơn.

Xem thêm:
Nexus framework
Scrum Master là ai?