Sprint Backlog là một bộ những Product Backlog Items (PBIs) được lựa chọn cho Sprint đó. Nó thường bao gồm: kế hoạch và những danh sách công việc dự đoán là cần phải được làm, để hoàn thành Done Product Increment và thoả mãn được Sprint Goal vào cuối Sprint.
Sprint Backlog là gì? - Scrumviet
Sprint Backlog là gì? - Scrumviet
 • Sprint Backlog phải cam kết ('Committed') và gắn kết với Sprint Goal. (*)
 • Sprint Backlog phải minh bạch, tức phải đáp ứng đủ 3 điều:
  • Ai cũng có thể dễ dàng xem.
  • Luôn được cập nhật mới nhất.
  • Và ai cũng hiểu được nó.
 • Sprint Backlog được quản lý bởi Developer, và như là bản kế hoạch của họ cho Sprint đó.
 • Sprint Backlog có thể bao gồm: Tasks, User Stories, Bugs, non-functional requirement vân vân.
 • Sprint Backlog sẽ được update bất cứ khi nào có sự thay đổi.

* Phiên bản Scrum guide 2020: Sprint Goal đã là 1 phần quan trọng kèm với Sprint Backlog và là output của Sprint Planning, Scrum team cần phải cam kết vào nó. Mặc dù phải cam kết với Sprint Goal, nhưng chính mục tiêu này không giới hạn mà sẽ giúp nhóm tập trung hơn, và qua đó có thể lựa chọn được nhiều cách thức khác nhau để đạt được Sprint Goal. Đội cần phải "cam kết" để Sprint Goal luôn được minh bạch, và luôn "cam kết" hướng tới Sprint Goal cho đến khi nào mục tiêu đó còn giá trị trong Sprint hiện tại.

Xem thêm Scrum Framework