“About the work” là sprint Retrospective format đơn giản, và tập trung vào việc nhìn lại cách làm việc của Scrum team trong Sprint vừa qua. Nếu bạn đang tìm kiếm một format mà nó hướng Scrum team đến việc làm sao để cải thiện cách làm việc và hiệu quả hơn thì bạn có thể sử dụng format này.
[Sprint Retrospective] About the work
[Sprint Retrospective] About the work - Scrumviet

​Các bước thực hiện:

 1. Chuẩn bị bút viết, post-it, và chuẩn bị một bảng lớn, vẽ 5 vùng như hình phía trên. (Nếu bạn đang facilitate online, Scrumviet cũng đã chuẩn bị cho bạn mẫu Mural để có thể sử dụng)
 2. Giải thích cho team ý nghĩa của 5 vùng:
  • Work items – Những gì chúng ta đang làm. Nó có vấn đề gì cần cải thiện không?
  • Workers – Ai là người tham gia làm. Có ai bạn muốn tuyên dương hay góp ý để tốt hơn không?
  • Workflow – Cách thức làm việc hiện tại. Có điều gì cần cải thiện không?
  • Workaround – Những giải pháp tạm thời để giải quyết vấn đề, nhưng sẽ cần quay lại giải quyết gọn gàng về sau.
  • Workplace – Môi trường, vị trí, không gian làm việc hiện tại. Có điều gì cần cải thiện không?
 3. Mời gọi nhóm viết ra suy nghĩ của mình cho từng vùng tương ứng và dán lên bảng. (có thể sử dụng 1-2-4-all)
 4. Sau đó Scrum Master sẽ giúp nhóm đi qua từng ý kiến và thảo luận cùng nhau.
 5. Tìm ra những giải pháp nào cần thiết nhất để cải thiện trong Sprint tiếp theo.

Với phương pháp này, bạn sẽ cùng team của mình tập trung vào cải thiện công việc. Qua đó có thể giúp nhóm của mình liên tục phát triển.

Scrum on!