Trong Nexus, Output của Refinement sẽ là input của Nexus Sprint Planning, event này mục đích chính là giúp tối ưu hoá sự đồng bộ của tất cả Scrum Team trong cùng một Sprint.

Có ba điều chính cần phải được quan tâm trong Nexus Sprint Planning, đó là:
  1. Xem xét và xác minh những Product Backlog Items nào sẽ làm trong Sprint tiếp theo.
  2. Xác định Nexus Sprint Goal.
  3. Scrum Team thực hiện planning cho từng team.
Nexus Sprint Planning
Nexus Sprint Planning


Việc "Xem xét và xác minh những Product Backlog Items nào sẽ làm trong Sprint tiếp theo." cần tất cả thành viên của tất cả Scrum Team tham gia để giảm thiểu việc thông tin không được truyển tải đầy đủ hay sai lệch. 

Cũng giống như Sprint Goal, Nexus Goal là định hướng và là mục tiêu tổng hợp cho tất cả Scrum Team cần phải quan tâm và có được sự cam kết để đạt được nó vào cuối Sprint.

Sau khi Nexus Goal đã được xác định và các team đều đã rõ về Nexus Goal, lúc này các Scrum team sẽ thực hiện Sprint Planning riêng cho Scrum team của mình. và output của việc này sẽ là Sprint backlog của từng Scrum Team. Cũng như xác định những ảnh hưởng, hay phụ thuộc bởi những team khác sẽ được thành viên của NIT quan tâm -> update và thể hiện trong Nexus Sprint backlog.

Nexus Sprint Planning sẽ hoàn thành khi Sprint Planning của mỗi Scrum team kết thúc.

Tổng kết lại kết quả của Nexus Sprint Planning là:
  • Có một Sprint Nexus Goal phù hợp với Product Goal và mô tả mục đích sẽ đạt được bởi Nexus trong Sprint.
  • Có được một Sprint Goal cho mỗi nhóm Scrum, và Sprint goal này phải phù hợp với Nexus Sprint Goal.
  • Có được một Nexus Sprint Backlog, thể hiện những công việc của Nexus để đạt được Nexus Sprint Goal và làm cho sự phụ thuộc giữa các nhóm trở nên minh bạch nhất có thể.
  • Sprint Backlog cho mỗi Nhóm Scrum, giúp minh bạch hóa công việc mà họ sẽ làm để hỗ trợ Nexus Sprint Goal.

Xem thêm: Nexus Framework