Three Little Pigs - Retrospective là một phương thức để giúp Scrum Master có thể facilitate một buổi retrospective có không khí vui vẻ và tích cực.

Phương thức này được xây dựng trên câu chuyện nổi tiếng cho thiếu nhi, Ba Chú Heo Con. Cách thức để thực hiện như sau:

1. Vẽ hình ba chú heo, và chú thích (nếu cần) theo trên ba cột khác nhau (Xem hình):

  • Chú heo với ngôi nhà rơm (House of straw): Ý là những công việc, hay những giải pháp đang xây dựng, không đủ chắc chắn, nó chỉ là những giải pháp tức thời, không phải lâu bền, có thể xảy ra vấn đề hoặc đổ vỡ bất kỳ lúc nào. (Có thể khu vực này sẽ tạo ra nhiều technical Dev).
  • Chú heo với nhà bằng thanh gỗ (House of sticks): Những công việc hay giải pháp được xây dựng khá chắc chắn, nhưng vẫn còn chỗ có thể cải thiện nhiều hơn nữa.
  • Chú heo với căn nhà bằng gạch (House of bricks): Những điều đã được xây dựng chắc chắn, hoặc những giải pháp tối ưu.

2. Yêu cầu nhóm ghi lại những ý tưởng trên post-it và dán nó vào cột tương ứng trong từ 10 đến 20 phút.

3. Group những item giống nhau lại, và đi qua từng item cùng với nhóm.

4. Sau đó Scrum Master có thể yêu cầu nhóm vote cho những item nào quan trọng nhất cần được giải quyết sớm trong Sprint tới ở căn nhà bằng rơm, hay bằng gỗ. Từ đó xác định những action items cần thực hiện cho vấn đề đó.

5. Xem xét để đưa ít nhất 1 Action Item vào Sprint backlog cho Sprint kết tiếp để thực hiện nó.

Đây là một phương thức được phát triển bởi  Steve Wells, giúp cho các nhóm có khoản không vui vẻ trong Retrospective.