Sprint Retrospective là một trong năm event của Scrum, đây là cơ hội để Scrum Team nhìn lại và có được kế hoạch thay đổi và phát triển tốt hơn trong Sprint tiếp theo. Sprint Retrospective có Time-box là 3 tiếng cho Sprint 1 tháng và có thể ngắn hơn nếu Sprint ngắn hơn 1 tháng.
Sprint Retrospective
Sprint Retrospective

Scrum Team sẽ xem xét lại những vấn đề liên quan đến:
  • Cách làm việc, phương thức làm việc.
  • Khó khăn trong nội bộ hay ngoài Scrum team.
  • Kỹ thuật đang sử dụng, và nên sử dụng.
  • Những yếu tố con người, bất đồng.
  • Chất lượng sản phẩm.
  • Công cụ đang sử dụng.
  • Definition of Done.

Qua mỗi Sprint Retrospective, Scrum Team sẽ xem xét để có thể tạo ra sản phẩm có chất lượng hơn và DoD được cải tiến hơn.

Product Owner cũng tham gia vì cũng là một Scrum Team member. Việc không có Product Owner tham gia sự kiện này sẽ dẫn đến nhiều bất cập và khó khăn cho Scrum team trong việc cải thiện tốt hơn trong Sprint sau.

Những bên liên quan khác sẽ không được tham dự Sprint Retrospective, sự kiện này chỉ dành riêng cho Scrum Team.

Sự kiện này diễn ra sau Sprint Review, và trước Sprint Planning của Sprint tiếp theo.

Theo Scrum guide 2017 thì Sprint Backlog của Sprint tiếp theo, sẽ nên bao gồm ít nhất 1 Action Item. Nhưng điểm này đã được thay đổi trong Scrum guide 2020. Theo đó đổi thành: Scrum team quyết định điều gì là quan trọng, và cần phải cải thiện ngay, nếu cần có thể xem nó là một công việc trong Sprint backlog của Sprint sau. (Tức là không còn tính "bắt buộc" cho việc nên có một Action Item trong Sprint backlog trong Sprint sau nữa, mà nó thuộc quyết định của Scrum team)​Bạn đang khó khăn trong việc tổ chức một buổi Sprint Retrospective hiệu quả?


Bạn có thể sử dụng Nine Whys15% SolutionsWicked QuestionsW3... để hỗ trợ cho Sprint Retrospective hiệu quả hơn. Ngoài ra Scrumviet cũng đã chia sẻ những phương thức hay format có thể giúp bạn chuẩn bị và tạo điều kiện tốt nhất cho một buổi Retrospective tại đây: Các Format dành cho Sprint Retrospective

​Xem thêm: 
Scrum Framework