Trong một khoảng thời gian làm việc, Scrum team thường sẽ có thiên hướng tạo ra nhiều hoạt động cần thiết hơn cho công việc hằng ngày của mình. Nhưng cũng sẽ có những hoạt động, công việc không cần thiết (nữa) cần được xem xét và bỏ đi. Vì nếu không, những công việc không cần thiết này sẽ chiếm lấy sức lực và thời gian của team, mà đáng ra nên dành cho những việc cần thiết khác.

Vì vậy một khoảng thời gian nào đó, chúng ta nên nhìn lại những công việc hiện tại của mình: Điều gì tốt, điều gì làm chúng ta chậm lại, chúng ta đang tốn sức cho những việc gì nhưng lại không mang lại giá trị…

Open The Box là một format dành cho buổi Sprint Retrospective để hỗ trợ Scrum team tập trung vào việc xác định: Điều gì hữu ích, điều gì không cần nữa, và những ý tưởng để làm tốt hơn trong Sprint sau.

Picture

​Bước 1: Bạn cần 1 bảng lớn và vẽ lên như hình trên nếu đang facilitate buổi Sprint Retrospective offline. Còn nếu bạn đang facilitate một buổi Sprint Retrospective online thì Scrumviet cũng chuẩn bị sẵn cho bạn template trên Mural.

Bước 2: Giải thích cùng team ý nghĩa 3 vùng của format này.
  • Stop: Những hoạt động nào nên được loại bỏ khỏi hộp? (Hoạt động không còn mang lại giá trị)
  • New Ideas: Những hoạt động nào nên được thêm vào? (Ý tưởng mới!)
  • Recycle: Những cái nào chúng ta nên tái chế? (Tiếp tục phát huy, làm tốt hơn! Hoặc thay đổi để cải tiến công việc này tốt hơn)

Bước 3: Dành cho team một time-box phù hợp để viết ra ý kiến của mỗi cá nhân theo từng vùng tương ứng. (thường 15 phút, có thể áp dụng 1-2-4-all cho hoạt động này thêm hiệu quả)

Bước 4: Đi qua từng vùng và từng ý kiến để team hiểu rõ ý của mọi người.

Bước 5: Chọn ra top ý tưởng nào team muốn bỏ đi, ý tưởng nào muốn thực hiện để áp dụng trong Sprint tiếp theo.


Chúc các Scrum Master có một buổi Sprint Retrospective thú vị cùng Scrum team của mình với Format này.

Scrum on!